Обществени поръчки

Създаде се Централен орган за обществени поръчки ..

Създаде се Централен орган за обществени поръчки ..

Създаде се Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. – 2010-06-18
Предмет на възлагане чрез ЦООП ще бъдат обществени поръчки за доставки на стоки и предоставяне на услуги по следните:
1. доставки на:
а) канцеларски материали;
б) тонери за копирни и печатащи устройства;
в) автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане;
2. предоставяне на услуги за:
а) текущо и основно почистване на сгради;
б) закупуване и доставка на самолетни билети.
Централният орган за обществени поръчки провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Министерски съвет и на министерствата.
Този орган ще е оправомощеният орган да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключва рамкови споразумения от името на тези възложители и за сметка на предвидените им за тази цел бюджети.
Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите сключват индивидуални договори с потенциалните изпълнители по рамковите споразумения в рамките на утвърдените им лимити. Плащанията по тези договори се извършват от бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.