Състезателен диалог

Състезателният диалог бе въведен като нов вид процедура за договаряне за обществена поръчка от директива 2004/18/ЕО, която го определя като “процедура, при която всеки икономически оператор може да заяви желание за участие и съгласно която възлагащият орган провежда разговор с кандидатите, допуснати до тази процедура , с цел определяне на една или повече алтернативи, отговарящи на неговите изисквания и въз основа на която избраните кандидати получават покана за участие в търг “(чл. 1 (11) (в)).

Състезателният диалог е въведен като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП, предвид крайната необходимост възложителите да разполагат с допълнителна гъвкавост при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да позволява договаряне.

По-широкото използване на тези процедури би могло също да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени чрез процедура на договаряне с публикуване на предварително обявление за поръчка имат особено голям успех по отношение на подадените трансгранични оферти.