Инициативи

Новата програма „Еразъм+” обединява всички действащи до момента програми на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, в това число Програмата за учене през целия живот, програма „Младежта в действие”, както и пет програми за международно сътрудничество.
Националните власти определиха за Национална агенция на Програмата в България Центъра за развитие на човешките ресурси, който ще координира включително и децентрализираните дейности на Програмата в младежкия сектор.
Вече е обявена първата покана за подаване на проектни предложения,
ВАЖНО! На 25 февруари Европейската комисия информира, че в разпространения вече от нея формуляр са налични неоткрити до момента технически грешки! Формулярът е премахнат и се очаква публикуване на нова версия! Всички организации, ползващи в момента стария формуляр, следва да следят за публикуването на новата версия на сайта на ЦРЧР и да използват нея за подаване на проектните си предложения.