Публикации

Публикацията Енергийни баланси 2012 е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, през периода 2006 – 2012 година.
Публикацията представя подробна информация за:
  • балансите на енергийните продукти – въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
  • общия енергиен баланс;
  • производството на първична енергия;
  • брутното вътрешно потребление на енергия;
  • преобразуваните енергийни ресурси;
  • крайното потребление на енергийни ресурси;
  • дефинициите на енергийните ресурси;
  • показателите на енергийния баланс;
  • коефициентите за превръщане на  енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.