НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

НИОП е организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението и усвояването на бюджетните средства.Националният институт по обществени поръчки (НИОП) е продължител на наследството на Американската агенция за международно развитие (ААМР), изграждано в сферата на одита и обществените поръчки чрез Проект „Инициатива отворено управление” на ААМР, действал в периода 2002 – 2007 г.

В управителния съвет на НИОП са представени основните партньори на проекта, благодарение на които се изграждаха както нормативната база, така и добрите практики в сферата на обществените поръчки и състезателните процедури. Това са Сметната палата, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията по обществени поръчки, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българска стопанска камара и програмният екип на проект «Инициатива отворено управление» на ААМР.

МИСИЯТА НА НИОП:

Да подпомага постигането висока специализация на експертизата в процеса на управление на бюджетните средства и средствата по Европейските структурни и Кохезионен фонд чрез състезателни процедури и да се разработят и прилагат българските добри практики на прозрачното възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки.

ВИЗИЯТА НА НИОП:

Националният институт по обществени поръчки – център за изграждане на професионален капацитет и иновационни практики на публичните институции и гарант за професионална експертиза в процеса на управлението на състезателните процедури.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Да се намали корупционния риск и превенция на корупцията в сферата на разпределяне на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и други форми на публично-частно партньорство чрез въвеждане в практиката на публично-правните институции на реални и обективни измерители за Законосъобразност,
Безпристрастност, Прозрачност, Конфиденциалност, Ефикасност и Ефективност, Професионализъм и Последователност;
Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за икономическо развитие;
Да подпомага българската държава в разработването и прилагането на политиките за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на оперативния мениджмънт на състезателните процедури;

ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА НИОП СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Интегриране на съществуващия кадрови потенциал звена за работа по Програма ФАР, ИСПА, заем за ВиК, програми на Световната банка и на ЕБВР към работата по възлагане на обществени поръчки;

Изграждане на трайни знания и умения в публичната администрация за адекватен отговор при компетентното тълкуване, прилагане и преодоляване на колизиите в действащото законодателство при решаването на практически проблеми в сферата на състезателните процедури и публично-частното партньорство;Разработване на правни способи и анализира и разпространява съдебни практики за осигуряване на прозрачност и отчетност и съблюдаване на Закона в действията на държавната и местната администрация при разходването на бюджетните средства и управлението на дейностите в обществена полза.Въвеждане етични стандарти в ежедневната практика в цикъла на управление на проектите и програмите, състезателните процедури и публично-частното партньорство.

Новини
Общо събрание на НИОП – 2010-05-27
На 21 Юни 2010 г. в гр. София, ще се проведе Общо събрание на НИОП.

Общо събрание на НИОП – 2009-03-24
На 19.03.2009 г. в гр. София, ще проведе Общо събрание на НИОП.