Международни конференции

Единадесета международна научна конференция 2014

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Международното висше бизнес училище,Ботевград организира традиционната си международна конференция. Темата на eдинадесетата международна конференция – 2014 е ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

Тематични направления:

  • България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства

Навечерието на новия програмен и бюджетен период в Европейския съюз 2014 – 2020 г. е наситено с обещания в момент, когато оценките за изпълнението на целите от предходния период все още предстоят. Политическите послания в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са съсредоточени в работните варианти на документите: оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, които имат амбицията да обхванат почти изцяло набора от финансови и нефинансови инструменти за насърчаване на иновационната активност в страната.

В рамките на първа секция на дискусия ще бъдат поставени въпросите: Европейският съюз на кръстопът(Различни тенденции за по-нататъшно развитие на ЕС; Ускорени темпове на структурните реформи; Икономически растеж и работни места, преодоляване на безработицата, младежка заетост; Развитие и разширяване на единния вътрешен пазар; Създаване на общество, базирано на знанието, науката, технологиите и иновациите като двигател на устойчивото развитие; Бъдещето на съюза, изграждане на политически и банков съюз, задълбочаване на общностния метод и подход в по-далечна перспектива.)Макроикономическа среда (Макроикономическо развитие на българската икономика до 2013 г.; Средносрочен сценарий – 2014 – 2017 г.; Дългосрочно развитие на българската икономика – 2020 – 2025 г.)Фактори на икономически растеж (Работна сила и човешки капитал; Инфраструктура; Информационни и комуникационни технологии Научни изследвания и иновации; Институционална среда и административен капацитет.) Конкурентоспособност на икономическите сектори (Устойчивост на сектора МПС; Селско стопанство; Промишленост; Туризъм.) Регионални измерения на икономическото развитие(Междурегионални и вътрешно регионални различия; Градско развитие и селски райони)