Новини

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Днес, 20.10.2023 г., отправям настоящата покана за провеждане на заседание на ОС на Сдружение „Национален институт по обществени поръчки”, както следва:

1 –   За дата на провеждане на заседанието определям 20.11.2023 г. в 14:00 часа в гр. Монтана, 3400, ул. „Св. Климент Охридски” 5А;

Заседанието следва да се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета за дейността на Сдружението за периода 01.2021 г. – 12.2021 г.;
  2. Приемане на отчета за дейността на Сдружението за периода 01.2022 г. – 12.2022 г.;
  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
  4. Приемане на проектобюджет за 2023 г.;
  5. Промяна в Устава;
  6. Промяна в състава и/или броя на УС
  7. Промяна в състава и/или броя на членовете на органите на Фондация „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП“ с ЕИК: 176992966 и съответна промяна в Устава;
  8. Промяна в състава и/или броя на членовете на органите на Фондация “ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП” с ЕИК: 176962268 и съответна промяна в Устава;
  9. Разни.

При липса на кворум съгл. чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Канят се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, могат да упълномощят член на Сдружението, който да ги представлява.

Валери Апостолов:

/Председател на Управителния съвет на

Сдружение „Национален институт по обществени поръчки/

Posted on
Posted in Новини