Обществени поръчки

НИОП проведе професионален работен семинар на тема:

НИОП проведе професионален работен семинар на тема:

В периода от 24 до 26.06.2010г. в к.к. Албена  бе проведен професионален работен семинар на тема „Новите изменения и допълнения в закона за обществените поръчки. Новите аспекти на обжалването в контекста на директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Отчитането на обществените поръчки при разходването на средствата от безвъзмездната финансова и техническата помощ по оперативните програми.”.

 

Лекторите, които презентираха темите, бяха:

адв. Ева Радева – изпълнителен директор и член на УС на Националния институт по обществени поръчки;

г-н Цветан Стоевски – държавен експерт Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” при Министерство на финансите;

г-жа Дияна Ковачева – д-р по международно право и изпълнителен директор и член на УС на „Прозрачност без граници” България;

г-жа Елена Димова – Комисия за защита на конкуренцията и член на УС на Национален институт по обществени поръчки.

 

Съгласно дневния ред, по предварително обявената програма, през първия ден от семинара се  разгледаха въпроси, свързани с  новите изменения и допълнения в ЗОП, възникнали в процеса на управлението на риска при възлагането, обжалването, сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки при разходването на средствата от безвъзмездната финансова и техническа помощ по оперативните програми.

Г-н Цветан Стоевски запозна участниците с новостите в закона за обществени поръчки по отношение решенията на възложителите и техния характер; за това какви стойности на обществени поръчки са основание за публикация на предварително обявление; новите срокове за предоставяне отговори на въпросите от страна на възложителите; броя на членовете на комисията за оценка на офертите и новата им отговорност, съгласно закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, относно възможностите за участие на независими експерти в комисията за оценка на офертите.

Голям интерес предизвика изложеното, относно измененията при представяне на офертите и броя на запечатаните пликове; новите промени в публичността при отварянето на офертите; новите хипотези за завършването и прекратяването на процедурите, както и други базисни изменения и допълнения, касаещи оперативните действия на възложители, кандидати за участници в процедурите по възлагане на обществени поръчки.

В същия следобед от втория ден на семинара изложението на темите продължи заедно с адв. Ева Радева, като бяха представени измененията и допълненията в сключването на договорите и забраните за сключване; новите хипотези за отказ на сключване на договор с участник, определен за изпълнител и новите изисквания към публикуването на информация за сключени договори; предварителен контрол върху процедури за общестени поръчки, финансирани напълно или частично със средства на европейски фондове и изменения и допълнения в сферата на предварителния контрол. Разгледани бяха и практическите въпроси на управлението на риска от бенефициентите в процеса на изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и при управлението на техническата помощ на съответните оперативни програми и фазите на оценка на офертите и разработването на методика за оценка на офертата при критерия – икономически най-изгодна оферта – в съответствие с изискванията на одитните доклади на ЕК.

Г-жа Дияна Ковачева сподели опита на „Прозрачност без граници” България, при гражданския мониторинг на обществените поръчки и коментира превенция за конфликта на интереси в процеса на възлагането и мониторинга им. Разглеждането на описаните теми бе последвано от обсъждане на казуси от практиката с адв. Ева Радева и г-н Цветан Стоевски.

 

Програмата от последният ден от семинара  започна с представяне на правен и икономически сравнителен анализ от адв. Ева Радева в духа и изискванията на Директива 2007/66/ЕО на ЕП и на Съвета от 11.12.2007г. за изменение на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета  и новите изменения и допълнения в ЗОП в сферата на обжалването и сключването на договорите.

Участниците бяха запознати с новите аспекти в обжалването в сферата на обществените поръчки от г-жа Елена Димова.

 

Както се вижда от разгледаната конспективно програма, семинарът бе посветен на актуални теми, предназначен да отговори на въпроси, които са възникнали след измененията и допълненията в ЗОП и изцяло организиран с идеята за обмяна на опит и съвместно обсъждане на интересни казуси по материята. Благодарение на заинтересуваните ни участници работата протече в атмосфера на дискусии, професионализъм и партньорство.