обучения 2

НИОП организира обучение на тема: „„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП.

НИОП организира обучение на тема: „„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП.

НИОП организира обучение на тема: „„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, ЕДНОДНЕВЕН РАБОТЕН ФОРУМ 13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „РИЛА“, „ШЕРАТОН“ – 2013-10-23

 

 

„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, ЕДНОДНЕВЕН РАБОТЕН ФОРУМ 13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „РИЛА“, „ШЕРАТОН“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с високия интерес към предстоящите изменения и допълнения в ЗОП и изключително значимите теми, касаещи цялостния цикъл на реализация на Обществените поръчки: видовете процедури по ЗОП, избор на подходяща процедура, основните правила при разработването на тръжно досие, постигането на взаимовръзка между всеки един от документите на тръжното досие, определянето на показателите и тяхната тежест в методиката за оценка при критерий икономически най-изгодна оферта, основните нарушения, които Възложителите допускат при разработване на документацията , при обявяване на процедурата, при работата на оценителната комисия и сключване на договора за възлагане на обществена поръчки, Националният институт по обществени поръчки (НИОП) с голямо удоволствие организира за Вас работен форум на тема: „ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, Ще бъде представена практиката на КЗК, ВАС и Европейски съд в Люксембург по спорове, свързани с обвалване подготовката на документация, разработването на изисквания към кандидатите или участниците, методиката за оценка, техническата спецификация, работата на комисията и решенията за определяне на изпълнител. Темите на предстоящото обучение ще бъдат представени от: адв. Ева Радева, Изпълнителен директор на „Национален институт по обществени поръчки“: международен консултант по проекти, финансирани от Европейския съюз за изграждане на капацитет на Комисията за обжалване на обществени поръчки в Македония и Агенцията по обществени поръчки в Черна гора, програмен мениджър обществени поръчки по проект „Инициатива отворено управление“ на Американската агенция за международно развитие 2003 – 2007 г., в рамките на който са положени основите на унифицираните с европейското законодателство обществени поръчки в България, създаден е регистърът на обществените поръчки и са разработени стандартизираните тръжни документи за доставки, услуги и строителство. адв. Надежда Йорданова, Изпълнителен директор на „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“, старши експерт одит и обществени поръчки по проект „Инициатива отворено управление“ на Американската агенция за международно развитие 2005 – 2007 г., в рамките на който е разработена и издадена книгата „Практики на Европейския съд в Люксембург“ и „Цикъл на управление на обществените поръчки“. Поля Огнянова, член на Националната асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление“, началник отдел “Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност”, Сметна палата на Република България. Искрено Ваша: Ева Радева Изпълнителен директор и заместник – председател на НИОП

 

Програма Регистрационен формуляр Краен срок за регистрация – 12 ноември 2013 г.

Posted on
Posted in обучения 2