www.eufunds.bg

Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики

Договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0077-C01

Вярна на своя професионален път, Национална Институт по обществени поръчки е организация, която чрез настоящото проектно предложение, в партньорство с Община Монтана, насочва вниманието към диалога между гражданите и властта по изключително важен въпрос – как се управлява в полза на гражданите общинската собственост на територията на община Монтана.

Част от основните проблеми, които проектът адресира са свързани с процеса по управление на общинската собственост и преобразуването на публичната такава в частна . Предвид целевите групи по проекта -общинската администрация, НПО сектора и общността на територията на община Монтана, е идентифицирана необходимост от подобряване на диалога между тях, така че да се комуникира по-правилно: от една страна – какви са стратегическите цели на администрацията, как се защитава общественият интерес и как се подобрява средата за живот на територията на общината, а от друга – какви са обществените нужди.

Проекта бе реализиран в периода 22.08.2022 – 22.08.2022 г. с партньор община Монтана.

Партньорство между публичния и частен сектор за прозрачност в процеса на управление на общинска собственост в контекста на интеграционна политика, чрез насърчаване на гражданския мониторинг и откритостта в управлението.

Основната цел на проекта

Специфични цели

Постигане на партньорско управление с гражданите и бизнеса чрез ефективен и конструктивен диалог между местната власт и гражданите в контекста на управление на общинска собственост;

Открито и отговорно управление на общинска собственост чрез гражданско участие и изменения в местната нормативна уредба;

Насърчаване участието на гражданите в процеса по вземане на решения за управление на общинската собственост.

Реализирани проектни дейности

Анализ на местната нормативна уредба и стратегически документи в областта на интеграционните политики, свързани с общинска собственост и дефиниране на мерки за оптимизиране.
Изследване на решенията на Общински съвет през последните 5 години, засягащи преобразуването на публичната общинска собственост в частна такава и на съдебна практика, във връзка с оспорване на решенията.
Проучване на последващото управление на преобразуваната през последните 5 години частна общинска собственост на територията на община Монтана като интеграционна политика.
Провеждане на форум за обсъждане на дефинираните препоръки
Анализ на местната нормативна уредба и стратегически документи в областта на интеграционните политики, свързани с общинска собственост и дефиниране на мерки за оптимизиране.

Настоящата дейност включва провеждането на изследване с два фокуса:

а) местната нормативна уредба;

б) местните, в т.ч. и областни актуални стратегически документи, които имат отношение към интеграционните политики, сред които е и управлението на общинската собственост в полза на обществото.

Изпълнението на дейността засегна целевите групи в следните посоки:

  • Администрацията получи видимост за слабости в политиката си и формулиране на мерки за подобрения, които да се предприемат. Визията е, че това ще доведе до отговаряне на нуждите на населението в по-голяма степен, съответно Общината и в бъдеще ще се ползва с подкрепата и доверието на гражданското общество.
  • Да се постигне прозрачност, информираност и откритост за гражданите и общността, относно политиките на управление на общинска собственост, в т.ч. с насоченост интеграционни политики.

Изследване на решенията на Общински съвет през последните 5 години, засягащи преобразуването на публичната общинска собственост в частна такава и на съдебна практика, във връзка с оспорване на решенията.

Настоящото изследване имаше за цел да допълни ефекта от изпълнението на предходната дейност, като надгради анализа на нормативната уредба с резултати от анализа на съдебна практика, свързана с оспорени решения на общински съвет на Община Монтана.
Целта на дейността бе да открие кои са конфликтните точки през годините и какви са мотивите за оспорванията на решенията на общинския съвет за управление на общинската собственост. Бяха разгледани мотивите в докладните и предложенията на вносителя, мотивите за отхвърляне или приемане на предложения, съответно оспорванията на взетите решения, в т.ч. как са се развили административните производства.
Дейността бе съществена част от логическата линия на проекта, защото освен правен анализ на оспорвания на решения на ОС и съдебна практика, включваше и обобщение и изводи за обратна връзка по изпълнение на разглежданата местна политика. В този смисъл тя е част от подобряване на диалога между гражданското общество и местната
власт.
Нуждите на всички целеви групи се адресират чрез дефинирането на предложения за местни нормативни подобрения, които да се базират на широко обхватен анализ, изследващ всички страни на въпроса за правната рамка и реалност, в които се управлява общинската собственост, в т.ч. и в контекста на интеграционна политика, което само по себе си пряко оказва въздействие на общинско ниво.

Проучване на последващото управление на преобразуваната през последните 5 години частна общинска собственост на територията на община Монтана като интеграционна политика.

Настоящата дейност включваше в себе си осъществяване на реален граждански мониторинг на политиката по управление на общинска собственост през последните 5 години на територията на Община Монтана. Изследването има два основни фокуса:

  • как управлението на общинската собственост отговаря на нуждите на населението;
  • каква е устойчивостта в стопанисването от гледна точка на това какво е състоянието на съответния имот;

В наименованието на дейността, а и в описанието на целия проект не случайно управлението на общинската собственост се разглежда в контекста на интеграционна политика. Зад това определение стои необходимостта управлението на общинската собственост да е изцяло насочено към нуждите на обществото.

Проучването включваше изготвянето и на чек лист, позволяващ последващо мултиплициране, който послужи за осъществяването на мониторинга. Резултатът от него изведе добрите практики на територията на Община Монтана, както и къде се наблюдават проблеми, които компетентните органи следва да адресират.

Реализиран бе диалог между гражданското общество и администрацията, който да подпомогне по-доброто управление на общинската собственост в бъдеще.

Провеждане на форум за обсъждане на дефинираните препоръки

В рамките на тази дейност бе проведена онлайн конференция, в рамките на която бяха представени и обсъдени препоръките, дефинирани в резултат на аналитичните дейности по проекта. Заедно с препоръките бе представен и чек листа за мониторинг.
Поканени бяха представители на всички целеви групи проекта: общинската администрация на Община Монтана, граждани на община Монтана, представители на НПО сектора.

Всички целеви групи бяха предварително запознати с препоръките, които ще се обсъждат, благодарение на дейностите по информация и публичност по проекта. В този смисъл, дейността не бе само информационна, а част от механизма за граждански мониторинг. В допълнение, тя бе замислена изцяло с цел да се повиши гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката по управление на общинска собственост, като е в пряка зависимост от предходните проектни дейности.

Основните целеви групи, към които бе адресирана дейността бяха гражданите и НПО сектора, които бяха поканени, за да могат да се запознаят с препоръките за оптимизиране на разглежданите политика и местна нормативна уредба, както и с чек листа за граждански мониторинг.

Общинската администрация бе адресирана чрез обсъждане на препоръките, които са дефинирани в рамките на проекта.
Целта бе общинската администрация, благодарение на възможния диалог с гражданското общество, да бъде подпомогната в целесъобразното управление на собствеността, в отговор на нуждите на обществеността. В този смисъл, дейността бе насочена пряко към оказване на въздействие на местно общинско ниво.

Разработени проектни материали


Анализ на местната нормативна уредба и стратегически документи в областта на интеграционните политики, свързани с общинска собственост и дефиниране на мерки за оптимизиране


Изследване на решенията на общински съвет през последните 5 години, за периода 2019-2023 г., засягащи преобразуването на публичната общинска собственост в частна такава и на съдебна практика, във връзка с оспорване на решенията


Проучване на последващото управление на преобразуваната през последните 5 години, за периода 2019 – 2023 г., частна общинска собственост на територията на община Монтана като интеграционна политика


Обобщен доклад от финалната дейност 4: “Провеждане на форум за обсъждане на дефинираните препоръки” – онлайн на 18 август 2023 г. от 11 часа