Uncategorized

СПОНСОРИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

СПОНСОРИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Националният институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани за участие в безплатен за Вас и изцяло спонсориран от Националния консултант по обществени поръчки семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016. НОВИ ПРОЦЕДУРИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НОВИЯТ ЕЕДОП.

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, ЗАЩИТА СРЕЩУ НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И ОБЖАЛВАНЕ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2016 ГОДИНА

На участниците ще бъдат предоставени на диск вътрешни правила по новия ЗОП и ППЗОП и СФУК

Всеки възложител може да изпрати по един представител началник дирекция или отдел, кмет или заместник кмет и/или секретар на община

29 и 30 септември 2016 г.

хотел  Рамада  Принцес, зала “Мерджан” 4**** /център/

бул. “Мария Луиза” 131, Софя, България

 Нашите лектори са:

 • адв. Ева Радева, Изпълнителен Директор, Зам – Председател и Член на УС на НИОП, Управляващ съдружник Национален Конултант по Обществени Поръчки;
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на финансите, Член Член на УС на НИОП;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  Министерството на труда и социалната политика;
 • адв. Надежда Йорданова – експерт обществени поръчки, съдружник Национален Консултант по Обществени Поръчки и член на УС на НИОП
 • Борислав Попов – Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление;
 • Петър Найденов, Директор Дирекция Обществени Поръчки Пирогов и член на УС на Национална Асоциация за Отворено Управление

Водещи теми на семинара:

 • Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП – особености;
 • Окомплектоване и подаване на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съдържание, начин на попълване и представяне.
 • Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход  на работата и, контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите;
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
 • Финансови корекции при възлагането на обществени поръки: Контролни органи, видове контрол и правомощия на контролните органи Последици от контрола. Основни нарушения н възложителите, водещи до налагане на финансови корекции. Зящита срещу наложени финансови корекции;
 • Проблемите при откриване на процедура и определяне   на критерии за   подбор от възложителите с оглед практиката на КЗК и ВАС. Основни правила  при провеждане на процедурите с оглед вижданията на  органите по  обжалване на  решения, действия и бездействия на възложителите.ентиране и приемане работата на комисията

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК:

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: tdachev@ppnc.bg

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на 089 681 75 08; 02 981 01 16Трифон Дачев, Национален консултант по обществени поръчки

Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,

Ева Радева, Изпълнителен директор и Заместник – Председател на НИОП