Устав

Сдружение “НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” (НИОП), в качеството си на изпълнител на проект Ефективен инструментариум за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”, осъществяван по договор “Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности”, съфинансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в първа национална конференция за имигрантите в република България.

На конференцията ще бъдат представени изпълнените дейности заложени в проекта, изпълняван от НИОП,  методологически принципи за разработването на индикатори за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани от трети държави, както и техники за наблюдение на интеграционните процеси и оценка на мерките по интеграция.