Услуги

В икономиката услугите се считат за нематериалния еквивалент на стоките. Предоставянето на услуга е икономическа активност, при която купувачът не придобива като цяло, освен при специален договор, собственост върху това, което се купува, за разлика от покупката на стоки. Услугите водят до промяна на потребителите, на предметите притежавани от тях или на някаква нематериална ценност.

Предоставящият услуги вкарва в производството своите способности, находчивост и опит. Липсват ограничанията за пренос на стоката или за нейното съхранение. От друга страна са нужни постоянни инвестиции и развитие, за да може да се поддържа конкурентоспособност спрямо други производители, които работят в същата благоприятна среда.

Услугите съставят третичния сектор в икономиката. В днешно време в България в него се създава около две трети от БВП.