Съдебна практика

Съдебната практика е начина по който съдилищата решават делата или постановяват други съдебните актовеправоприлагайки по законапрецедента или правния обичай според възприетата правна система.

При установена противоречива или неправилна съдебна практика по прилагане на източниците на правото, Върховните съдилища обикновено имат правомощия да излизат стълкувателни актове (решения и/или постановления) по точното и еднакво прилагане на правото при решаването от юрисдикциите на определена територия на идентични или с висока степен на сходство казуси по аналогичен начин с цел уеднаквяване на съдебната практика.

По принцип водещата световна континентална правна система отрича съдебната практика като източник на правото.