Uncategorized

Публикуван за обществено обсъждане ЗИД на ЗОП

Публикуван за обществено обсъждане ЗИД на ЗОП

Колеги,

 На 30.04.2015 бе публикуван за обществено обсъждане ЗИД на ЗОП внасящ промени в чл. 16г уреждащ участието на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в обществени поръчки.

  •  С новата ал. 6 е уредена изрично възможността при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица, извън кръга на специализираните предприятия. Такава възможност е допусната и в действащата нормативна уредба, но тя се извежда индиректно от ал. 6 на чл. 16 г. Запазването на тази възможност е необходимо с цел бързина и ефективност в процеса на възлагане, тъй като се спестява време от прекратяване и повторно откриване на процедурата, в случай че не може да се възложи на специализирано предприятие.
  • Прецизира се действащата ал. 4 (нова ал. 5), като се предвижда изрично, че задължението за запазване на поръчките се отнася и до възлагането им чрез публична покана, по реда на глава осма „а“ от ЗОП (за по-малки по обем договори).
  • Предлага се отмяната на действащата ал.5, с което отпада забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин се гарантира, че възлагането на поръчката ще се съобрази с капацитетните възможности на тези лица при запазване на конкуренцията между тях.
  • Предложена е нова редакция на действащата ал. 5, т. 2 (нова ал. 7), с която се урежда съществена празнота в действащия чл. 16г. Предвид установените проблеми в практиката, се въвежда задължение за посочване на регистрацията в поддържания от Агенцията за хората с увреждания регистър по чл. 29 от ЗИХУ, а за чуждестранни лица – в еквивалентен такъв. Тази регистрация се явява основният правопораждащ факт за участие в запазена поръчка. Същото изискване се прилага и за подизпълнителите или за трети лица когато кандидатът или участникът се позовава на тях при изпълнението на поръчката. (ал.10)
  • С новата ал. 9 се прецизира реда за разглеждане на офертите и заявленията за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и на другите заинтересовани лица. Посочва се, че офертите или заявленията за участие на други лица се разглеждат само ако няма годен участник или кандидат – специализирано предприятие или няма оферта на такова лице, която да отговаря на изискванията на възложителя.
  • Със законопроекта се предлага преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите.

Предлаганите промени породиха следните коментари на нашите експерти:

“За съжаление обаче зад жизнерадостните официални мотиви към законопроекта се получава малко “нищо ново”!
Това, че се въвежда някаква конкуренция с изискванията за подбор е “вятър” работа, при условие, че възлагането на специализирани предприятия става задължително и за възлагането чрез публичните покани.
Никакъв ред не са разписали за разглеждането на офертите на специализирани предприятия, които се оказва, че не отговарят на изискванията по техническа оферта или по ценова. Мислила съм над този казус, но той трябва да има нормативно разрешение, което отново не се разписва, особено относно крайния индивидуален административен акт – решението на възложителя – с какви правни последици е то за лицата, които не са специализирани предприятия и офертите им не са разгледани – могат ли те да оспорват този акт и на какво основание, т.к. тяхното правно положение е неустановено от закона – те не са нито отстранени, нито класирани.
Друг е въпроса какво става с решението на МС, което определя кодовете за специализирани предприятия.
А що се отнася до подведомствената подчиненост на АОП – към МФ, да ни е честито, под една шапка с ОСЕС, та те (ОСЕС) вече съвсем безпроблемно да определят практиката по закона. Като се има предвид, че и изслушването за нередности, като правна възможност за възложителите, отпадна вече, къде е защитата на бенефициентите.”


“…действително сме коментирали проблемите, които изтъкна и в комитета в КРИБ, но в допълнение: не е ясно как точно следва да се процедира, ако по време на изпълнение на договора броят на лицата с увреждания в специализираното предприятие падне под минимума?
Не ми се иска да си представям какво ще се получи, когато приемат новия ЗОП, който освен лица с увреждания визира и такива в неравностойно положение.”


“…фиксирането на броя на лицата е в новия проект на цялостен ЗОП и според мен е безсмислен, т.к. специализирано предприятие е това, което се регистрира според изискванията на ЗИХУ, и там са посочени брой лица и не е необходимо да се преповтаря. Пък друг е въпроса и как се доказва. Според мен единствения критерий е регистрацията в АХУ, ако тя отпадне, т.е. предприятието загуби статута си, то това ще е абсолютна предпоставка за прекратяване на договора.”

Какъв е Вашият коментар на предложените промени? Споделяте ли мнението на нашите експерти? Очакваме да споделите вашето виждане за предлаганите промени.

Ако все още не сте се запознали с актуалният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки можете да го направите тук.

Posted on
Posted in Uncategorized