Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Проектът на постановление е изготвен  в изпълнение на чл. 228, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ. бр.13 от 2016 г.; доп. ДВ. бр. 34 от 2016 г.).
С проекта се предвижда приемането на нов устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП), с който се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния изпълнителен директор.
Новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния директор на агенцията, въведени със ЗОП, налагат промени в структурата и организацията на работа на агенцията. В тази връзка проектът на устройствен правилник съдържа разпоредби, съобразени с действащото законодателство.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини