Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (НИОП)

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (НИОП)

17.05.2021

Управителният съвет на Сдружение НИОП, съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 28.05.2021г. в 14:00 ч., на адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510, при следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

  1. Приемане отчета за дейността на НИОП за 2020 г.;
  2. Приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на НИОП за 2020 г.;

З. Приемане на проекто-бюджета на НИОП за 2021 г.;

  1. Промяна в наименованието на ФОНДАЦИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП“с ЕИК: 176992966
  2. Промяна в състава на Надзорния съвет на ФОНДАЦИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП“с ЕИК: 176992966
  3. Прекратяване и ликвидация на Фондация “ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП” с ЕИК 176962268

При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.

Posted on
Posted in Новини