Новини

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради големия интерес към форумите ни от септември и октовмри, посетени от над 200 участника и невъзможността да поемем всички заявки за участие, Националният Консултант по Обществени Поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в декемврийския форум на 7ми  и 8ми декември в хотел Рамада, зала Мерджан, на който ще работим експертно по следните теми:
 • Представяне на практиката от прилагането на Закона за обществените поръчки и ППЗОП след април 2016
 • Укрепване на експертизата на комисията за разглеждане и оценка на офертите – нови протоколи и доклад от работата на комисията
 • Критерии за подбор и критерии за оценка и разработване на документация
 • Новите институционални звена и вътрешни правила запланиране и управление в на цикъла на обществените поръчки
 • Изграждане на експертиза за защита срещу наложени финансови корекции
 • Нередности и финансови корекции. Взаимоотношения между органите. Нарушения по различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и ЗУСЕСИФ от 2016 година.
 • Оспорване по административен ред и пред съд. Родова и местна подсъдност. Мотиви за отмяна на актове за налагане на финансови корекции – 2015 – 2016. Отговорност за разноски.
 • Адекватна защита на възложителите срещу жалби по новия ЗОП – Преглед на практиката на КЗК и ВАС след април 2016
 • Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Определяне на прогнозната стойност на поръчката в съответствие с чл. 21 от ЗОП.
 • Изготвяне на технически спецификации. Особености при определяне на функционални работни характеристики, посочване на стандарти. Прилагане на чл. 48 и 49 от ЗОП.
 • Критерии за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците. Вписване в професионални регистри. Момент на деклариране и доказване.
 • Нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка. Мотивиране на оценките по методиката, приемането или отхвърлянето на обосновките при необичайно ниски (дъмпингови) оферти.
 • Пазарни консултации.
Нашите лектори са:
 • Адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Адв. Надежда Йорданова, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“, Министерство на труда и социалната политика;
 • Борислав Попов – Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК:
Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: vpushkariov@ppnc.bg

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на  0894301526; 029810116 – Виктор Пушкарьов, Национален консултант по обществени поръчкиОчаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,

Адв. Ева Радева, управляващ съдружник на НКОП и изпълнителен директор на НАПИОУ