Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие

Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01

Основната цел на проекта е създаване на условия за подобряване на съдебната система в България, от една страна чрез отправяне на предложения за подобрения в съдебната система чрез постигане на ефективна наказателна политика в областта на разходване на Европейски средства, а от друга чрез насърчаване на про-активно участие на секторни и профилирани неправителствени организации като Национален институт по обществени поръчки и граждански контрол в процеса по наблюдение и оценка на стратегиите за реформа в съдебната система.
Очаква се изпълнение на проекта да постигне резултати, които се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система чрез постигане на модерна и ефективна наказателна политика в България чрез необходимите институционални и нормативни реформи, като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.
Специфичните цели на проекта са обвързани с постигането на основната проекта цел и са следните:
– Да се подобри нормативната уредба в наказателното правосъдие като част от съдебната реформа, чрез изпълнение на мерки в посока на успешно транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939;
– Да се насърчи ангажираността на секторни и профилирани неправителствени организации, работещи в правната сфера;
– Да се постигне устойчивост чрез разработване на механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение на промените, в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939;

Очакваните резултати от изпълнение на проекта се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система чрез постигане на модерна и ефективна наказателна политика в България чрез необходимите институционални и нормативни реформи, като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Проекта разполага със следния бюджет: 93 954.14, от които БФП – 100%, от които 85% (79 861.02 лв.) Европейско финансиране и  15% (14 093.12 лв.) – Национално съфинансиране

Продължителността на проекта е заложена в периода от 12.02.2021 г. до 12.08.2022 г.

Този проект е финансиран от ЕС чрез договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01 по
Оперативна програма Добро Управление

www.eufunds.bg