НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

НИОП е организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението и усвояването на бюджетните средства.

Националният институт по обществени поръчки (НИОП) е продължител на наследството на Американската агенция за международно развитие (ААМР), изграждано в сферата на одита и обществените поръчки чрез Проект „Инициатива отворено управление” на ААМР, действал в периода 2002 – 2007 г.

В управителния съвет на НИОП са представени основните партньори на проекта, благодарение на които се изграждаха както нормативната база, така и добрите практики в сферата на обществените поръчки и състезателните процедури. Това са Сметната палата, Министерството на икономиката и енергетиката,  Българска стопанска камара и програмният екип на проект «Инициатива отворено управление» на ААМР.


ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният институт по обществени поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в промоционален  дискусионен форум на цена 50 лв. без ДДС на тема:

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ :

ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016;

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

УКРЕПВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – НОВИ ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ЖАЛБИ ПО НОВИЯ ЗОП

13 октомври 2016 г.

хотел  Рамада  Принцес, зала „ОПАЛ” 4**** /център/, бул. “Мария Луиза” 131, Софя, България

На дискове участниците ще получат вътрешни правила за планиране и управление на цикъла на обществените поръчки  и СФУК в съответствие с изискването за институционализиране и функциониране на новите междинни звена за подготовка и оценки на проекти по ОПРР

Нашите лектори са:

 • адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки и изпълнителен директор на НАПИОУ
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на финансите, Член Член на УС на НИОП;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика;
 • адв. Надежда Йорданова – експерт обществени поръчки, съдружник Национален Консултант по Обществени Поръчки и член на УС на НИОП
 • Борислав Попов – Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”. Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление;
 • Петър Найденов, Директор Дирекция Обществени Поръчки Пирогов и член на УС на Национална Асоциация за Отворено Управление

Водещи теми на семинара:

 • Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП – особености;
 • Окомплектоване и подаване на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съдържание, начин на попълване и представяне.
 • Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход на работата и, контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите.
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
 • Финансови корекции при възлагането на обществени поръки: Контролни органи, видове контрол и правомощия на контролните органи Последици от контрола. Основни нарушения н възложителите, водещи до налагане на финансови корекции. Зящита срещу наложени финансови корекции.
 • Проблемите при откриване на процедура и определяне   на критерии за   подбор от възложителите с оглед практиката на КЗК и ВАС. Основни правила  при провеждане на процедурите с оглед вижданията на  органите по  обжалване на  решения, действия и бездействия на възложителите.ентиране и приемане работата на комисията

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК:

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: tdachev@ppnc.bg

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на 0892 213 591; 02 981 01 16Трифон Дъчев, Национален консултант по обществени поръчки

Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,

Ева Радева, Изпълнителен директор и Заместник – Председател на НИОП


 

МИСИЯТА НА НИОП:

МИСИЯТА НА НИОП:

Да подпомага постигането висока специализация на експертизата в процеса на управление на бюджетните средства и средствата по Европейските структурни и Кохезионен фонд

КОИ СМЕ НИЕ ?

КОИ СМЕ НИЕ ?

Организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението .


Основни цели

Основни цели

 

Да се намали корупционния риск и превенция на корупцията в сферата на разпределяне на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и други форми на публично-частно партньорство чрез въвеждане в практиката на публично-правните институции на реални и обективни измерители за Законосъобразност,
Безпристрастност, Прозрачност, Конфиденциалност, Ефикасност и Ефективност, Професионализъм и Последователност;
Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за икономическо развитие;
Да подпомага българската държава в разработването и прилагането на политиките за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на оперативния мениджмънт на състезателните процедури;

08 септември

СПОНСОРИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Националният институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани за участие в безплатен за Вас и изцяло спонсориран от Националния консултант по обществени поръчки семинар на тема: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016. НОВИ ПРОЦЕДУРИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ…

Прочети повече
25 май

Одитен доклад за одит на изпълнението „Административен капацитет на органи за управление на средства от Европейския съюз“ за периода 01.01.2007 г.-31.12.2013 г.

На електронната страница на Сметната палата е публикуван докладът за извършения одит на административния капацитет на органите за управление на средства от Европейския съюз, обхващащ периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г. Резултатите от публикувания одит са особено важни предвид факта, че от началото на 2014 г. България навлезе във…

Прочети повече
16 март

Да осигурим ефективен достъп до правосъдие на общините при налагане на финансови корекции

С настоящия документ, Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление настоява Парламентът на Република България да не допусне отново да бъдат нарушени принципите на Европейското законодателство и на двата процесуални кодекса на Република България с гласуването на предложената от Министерски съвет разпоредба на § 37, т.8 от Преходните и заключителни…

Прочети повече
13 март

Снимки от проведено обучение – 2012-10-15

Снимки от работния семинар септември и октомври “Решения на дискусионните въпроси по прилагането на кодифицирания закон за обществените поръчки и правилника за прилагането на ЗОП в рамките на 3 последователни двудневни сесии през септември, октомври и ноември”

Прочети повече
13 март

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО …

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014 – 2020 (ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО КАТО ФИНАНСОВ И НОУ ХАУ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ) 13 – 15 ФЕВРУАРИ 2013, ПАРК ХОТЕЛ ОЛИМП, ВЕЛИНГРАД             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имам удоволствието да Ви поканя на организирания от…

Прочети повече
13 март

НИОП организира обучение на тема:

„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, ЕДНОДНЕВЕН РАБОТЕН ФОРУМ 13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „РИЛА“, „ШЕРАТОН“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с високия интерес към предстоящите изменения и допълнения в ЗОП и изключително значимите теми, касаещи цялостния…

Прочети повече