НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

НИОП е организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението и усвояването на бюджетните средства.

Националният институт по обществени поръчки (НИОП) е продължител на наследството на Американската агенция за международно развитие (ААМР), изграждано в сферата на одита и обществените поръчки чрез Проект „Инициатива отворено управление” на ААМР, действал в периода 2002 – 2007 г.

В управителния съвет на НИОП са представени основните партньори на проекта, благодарение на които се изграждаха както нормативната база, така и добрите практики в сферата на обществените поръчки и състезателните процедури. Това са Сметната палата, Министерството на икономиката и енергетиката,  Българска стопанска камара и програмният екип на проект «Инициатива отворено управление» на ААМР.


Уважаеми колеги,

Националният Институт по Обществени Поръчки и Центърът за Професионално Обучение и Ориентиране, Ви предоставят възможността да участвате на работния форум на професионалистите с легитимно право от НАПОО за издаване на сертификати, на тема:

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП.

27 април 2017 г.

гр. София, хотел Рамада, зала Мерждан

Лектори:        адв. Ева Радева, международен експерт обществени поръчки, Изпълнителен Директор НИОП

                         адв. Надежда Йорданова, Зам – изпълнителен Директор НИОП

                        Даниел Динев – Държавен експерт Министерство на труда и Социалната политика,

                        Цветан Стоевски – Директор Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ Столична Община

На база проучването, направено от Национален институт по обществени поръчки и Национална асоциация правна инициатива за отворено управление от работния форум на професионалистите през февруари 2017, актуалните теми, по които очаквате новият ни работен форум са:

 • Изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
 • Разработване на документацията
 • Удължаване срока за получаване на оферти
 • Разработване на критерии за подбор и показатели на методиката за оценка
 • Цикъл на планиране и управление на обществените поръчки и изграждане на звена за управление на обществените поръчки
 • Съкращаване на сроковете за получаване на оферта и провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление
 • Ангажиране на външни експерти в работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите
 • Събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: избор между обява и покана; удължаване срока – основни грешки; разяснения по условията на обществената поръчка; окомплектоване и подаване на оферти – приложимост на ЕЕДОП – да или не; правомощия на комисията
 • Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП: публикуване; срокове за подаване на оферти, изменения и разяснения; мотиви за липсата на обособени позиции; обръщане на реда за разглеждане на оферти; документиране работата на комисията
 • Критерии за подбор на участниците: допустими критерии за подбор и начин на обявяване; доказателства за съответствие с критериите за подбор в хода на процедура/възлагане и преди сключване на договор за обществена поръчка – основни грешки; използване капацитета на трети лица
 • Гаранции за изпълнение: допустими форми; изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване
 • Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки: изисквания и особености при обединенията като участници в обществени поръчки; участие на подизпълнители и трети лица – възможности за замяна; окомплектоване на офертите; съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП; ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне, промени в съдържанието на първоначално представения ЕЕДОП; подаване на заявления за участие/оферти
 • Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП: състав на комисията; възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти; публични заседания; допускане на кандидати/участници; разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП; документиране работата на комисията – протоколи и доклад
 • Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове, несъществени изменения. Връщане на мостри
 • Финансови корекции при доставки, услуги и строителство за периода май 2016 – март 2017 година
 • Коментар на практиката на КЗК и ВАС за периода юни 2016 – март 2017 година

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА изтеглете от ТУК

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ изтеглете от ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за участие в сертифициращо обучение изтеглете от ТУК

Такса за участие: 100 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 7% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП, 1 обяд, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път

Банка: Първа Инвестиционна банка АД

IBAN: BG80FINV91501000016306; BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: „Център за професионално обучение и ориентиране“ ООД

Краен срок за записване:  26 април 2017 г.

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: office@ppni.bg или на факс: 02/9810116

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:

НАПОО СЕРТИФИЦИРАЩ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ЮНИ 2017 В ЗЛАТНИТЕ ПЯСЪЦИ

Етап 1: Разискване на съществени въпроси по приложението на ЗОП и ППЗОП за периода март – юни 2017. Семинарът ще се проведе на 15 – 17 юни в Грифит Хотел „Болеро“, к.к.  Златни пясъци.

 Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на тел. 0888259769; 0892213591, 0892230041, 0896817508, 0896817484 или на e-mail: office@ptoc.bg


 

МИСИЯТА НА НИОП:

МИСИЯТА НА НИОП:

Да подпомага постигането висока специализация на експертизата в процеса на управление на бюджетните средства и средствата по Европейските структурни и Кохезионен фонд

КОИ СМЕ НИЕ ?

КОИ СМЕ НИЕ ?

Организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението .


Основни цели

Основни цели

 

Да се намали корупционния риск и превенция на корупцията в сферата на разпределяне на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и други форми на публично-частно партньорство чрез въвеждане в практиката на публично-правните институции на реални и обективни измерители за Законосъобразност,
Безпристрастност, Прозрачност, Конфиденциалност, Ефикасност и Ефективност, Професионализъм и Последователност;
Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за икономическо развитие;
Да подпомага българската държава в разработването и прилагането на политиките за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на оперативния мениджмънт на състезателните процедури;

31 януари

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Проектът на постановление е изготвен  в изпълнение на чл. 228, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ. бр.13 от 2016 г.; доп. ДВ. бр. 34 от 2016 г.). С проекта се предвижда приемането на нов устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП), с който се уреждат…

Прочети повече
06 декември

Проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги

Колеги, Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги.  След приключване на публичното им обсъждане стандартизираните образци на договори ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите и ще станат задължителни за прилагане от възложителите. Проектите може да…

Прочети повече
01 ноември

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Поради големия интерес към форумите ни от септември и октовмри, посетени от над 200 участника и невъзможността да поемем всички заявки за участие, Националният Консултант по Обществени Поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в декемврийския форум…

Прочети повече
08 септември

СПОНСОРИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Националният институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани за участие в безплатен за Вас и изцяло спонсориран от Националния консултант по обществени поръчки семинар на тема: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016. НОВИ ПРОЦЕДУРИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ…

Прочети повече
25 май

Одитен доклад за одит на изпълнението „Административен капацитет на органи за управление на средства от Европейския съюз“ за периода 01.01.2007 г.-31.12.2013 г.

На електронната страница на Сметната палата е публикуван докладът за извършения одит на административния капацитет на органите за управление на средства от Европейския съюз, обхващащ периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г. Резултатите от публикувания одит са особено важни предвид факта, че от началото на 2014 г. България навлезе във…

Прочети повече
16 март

Да осигурим ефективен достъп до правосъдие на общините при налагане на финансови корекции

С настоящия документ, Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление настоява Парламентът на Република България да не допусне отново да бъдат нарушени принципите на Европейското законодателство и на двата процесуални кодекса на Република България с гласуването на предложената от Министерски съвет разпоредба на § 37, т.8 от Преходните и заключителни…

Прочети повече